Aansprakelijkheidsbepalingen

1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheidsbepalingen

1.1 Op dit contract is het Faeröerse recht van toepassing.

1.2 De bepalingen van de Faeröerse Koopvaardijwet die op dit moment van kracht zijn,  worden geacht te zijn opgenomen in dit contract.

1.3 Waar internationale verdragen of lokale wetgeving van toepassing is op het vervoer van passagiers en hun bagage door dwingende bepalingen, is een dergelijke bepaling van toepassing.

1.4 De vervoerder is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid als het gaat om letsel van passagiers vóór de inscheping en/of ná de ontscheping. De vrijstelling is ook van toepassing op bagage voordat deze bagage aan boord wordt gebracht of nadat deze bagage aan land is gebracht. De vrijstelling is verder van toepassing op een reis met inbegrip van andere wijzen van vervoer en/of verblijven en regelingen aan wal.

1.5 De vervoerder is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan geld, waardepapieren en andere kostbaarheden, zoals goud, zilver, horloges, juwelen, kunstvoorwerpen en levende dieren.

1.6 Volgens de Faeröerse Koopvaardijwet die op dit moment van kracht is, is elke klacht tegen de vervoerder onderhevig aan een tijdsperiode van twee jaar met ingang van de datum van ontscheping.

2. Voertuigen

Het besturen van voertuigen aan boord of aan wal is voor eigen risico van de passagier, de vervoerder is hier dus niet verantwoordelijk voor. De passagier heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de remmen van zijn of haar voertuig correct worden gebruikt gedurende het vervoer. De vervoerder heeft het recht om op eigen gelegenheid en zonder voorafgaande kennisgeving voertuigen op het dek te plaatsen. 

Vrachtwagens, touringcars en soortgelijke voertuigen worden beschouwd als gewone vracht en worden derhalve vervoerd volgens de bepalingen van de Faeröerse Koopvaardijwet voor gewone vracht.

Het besturen van voertuigen aan boord en aan wal is op eigen risico van de passagier, de vervoerder Pf Smyril Line is dus niet aansprakelijk. De reiziger is dus zelf verantwoordelijk dat de remmen op de juiste manier worden gebruikt tijdens de reis.

Overeenkomstig de EU-verordening no. 392/2009 voor de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee die het Verdrag van Athene navolgen, volgens Artikel 8 van dit verdrag betreffende aansprakelijkheid van de vervoerder voor enige schade veroorzaakt aan een voertuig, zal de vervoerder een eigen risico van SDR 330 (ca. euro 400) opleggen aan de reiziger. Dat bedrag (SDR 330) zal worden afgetrokken van de geleden schade.

3. Vrijstellingen voor personeelsleden van de vervoerder en anderen

Alle bepalingen die de aansprakelijkheid van de vervoerder kunnen beperken of uitsluiten, kunnen ook worden toegepast voor elk personeelslid, elke agent of onderaannemer van de vervoerder, het vaartuig, zijn eigenaren of exploitanten.

4. Beperkingen en inhoudingen (eigen risico)

4.1 Volgens de Faeröerse Koopvaardijwet paragraaf 192 en paragraaf 193 die op dit moment van kracht zijn, gelden de volgende beperkingen: 

SDR 1.300 per passagier voor handbagage
SDR 5.000 voor kostbaarheden
SDR 8.000 per voertuig
SDR 2.000 voor andere vormen van bagage

De verantwoordelijkheid van de vervoerder gedurende de overtocht op zee bedraagt maximaal SDR 100.000,- voor elke gewonde passagier. De verantwoordelijkheid voor vertragingen van de passagiers tijdens het vervoer bedraagt maximaal SDR 2.000,-

4.2 Apart is overeengekomen dat elk verlies, elke schade of uitgave waarvoor de vervoerder verantwoordelijk is, voor een deel voor rekening van de passagier zelf komt. De passagier moet zelf de volgende bedragen betalen, die zullen worden afgetrokken van de vastgestelde schadevergoeding die door de vervoerder moet worden betaald:

1. SDR 150 per voertuig als er schade is aan het voertuig

2. SDR 20 per passagier in geval van verlies of schade aan andere bagage

3. SDR 20 per passagier bij vertraging

4.3 Onder SDR worden de speciale berekeningsrechten (Special Drawing Rights  - SDR) verstaan, die door het Internationaal Monetair Fonds worden gebruikt. Het omrekenen van SDR naar andere valuta moet gebeuren op basis van de wisselkoers op de datum van betaling.

5. Uitwerking van het contract en de vrijheden van de vervoerder

5.1 De vervoerder houdt zich niet gebonden aan de tijden van vertrek en aankomst waarmee geadverteerd is. Indien nodig behoudt de vervoerder zich het recht voor om het vervoer met een vervangend schip uit te voeren en/of om af te wijken van de route waarmee geadverteerd is.

5.2 De vervoerder heeft de vrijheid om te voldoen aan alle opdrachten of aanbevelingen van een overheidsinstantie, hetzij per contract hetzij anderszins. Naleving van dergelijke opdrachten of aanbevelingen wordt niet beschouwd als een afwijking of schending van dit contract.

6. Gevaarlijke bagage / veiligheid

6.1 Bagage die ernstig ongemak of gevaar voor de veiligheid van het schip kan veroorzaken, mag niet aan boord worden gebracht. De vervoerder heeft – rekening houdend met de omstandigheden, zonder enige verplichting om de passagier schadeloos te stellen – het recht om de bagage aan land te brengen, onschadelijk te maken of zelfs te vernietigen, indien de bagage aan boord is gebracht zonder medeweten en toestemming van de vervoerder.

6.2 De passagier mag geen bagage of voorwerpen aan boord brengen die volgens de Internationale Scheeps- en Havenveiligheidscode als een veiligheidsrisico kunnen worden beschouwd.

6.3 Als schending/overtreding van bovengenoemde bepalingen tot gevolg heeft dat het schip wordt aangehouden, wordt beperkt in de uitvoering van haar taak of dat een boete wordt opgelegd aan de vervoerder, moet het schip of zijn eigenaars door desbetreffende passagier schadeloos worden gesteld voor alle kosten en uitgaven die daardoor worden veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot het verlies aan inkomsten.

6.4 De passagier moet alle wettelijke voorschriften en internationale conventies naleven die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen en/of bagage.

7. Locatie (rechtsgebied)

De eiser heeft bij een actie tegen de vervoerder of enig personeelslid of agent van de vervoerder de keuze om naar:

1. De rechtbank te gaan in de woonplaats van de verdachte of naar de plaats waar de verdachte zijn hoofdkantoor heeft.

2. De rechtbank in de plaats van inscheping of ontscheping volgens de vervoersovereenkomst.

 

Ontvang de brochure kosteloos

Vul uw adresgegevens in en ontvang een gratis catalogus

Ja, ik wil regelmatig nieuws en speciale aanbiedingen van Smyril Line ontvangen.